13
24

15

1403 خرداد 28

2024 Jun 17

banner

استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشافات

استخراج نفت گاز و خدمات جنبي جز اکتشافات

آخرین بروزرسانی : 02 آذر 1401

 

تشکیل گروه استخراج نفت و گاز در بازار سرمایه

اگرچه بخش بزرگی از عملیات استخراج نفت و حفاری در ایران در اختیار شرکت ملی حفاری ایران است، اما شرکت های متعددی نیز در این حوزه به وجود آمده اند و این خدمات را ارائه می کنند و بخشی از این شرکت ها که در مالکیت دولت بود، به شکل های مختلف به بخش خصوصی واگذار شد و یکی از بسترهای مناسب برای فعالیت چنین شرکت هایی، بازار سرمایه بود که فرآیندهای اقتصادی و مالی آن ها را شفاف تر می کرد. بنابراین با پذیرش شرکت حفاری شمال در سال 1388 در بازار سرمایه، گروه استخراج نفت و گاز تشکیل شد.

عوامل موثر بر سودآوری شرکت های فعال در گروه استخراج نفت و گاز

- پروژه های پیمانکاری

- فعالیت دکل های حفاری

- سرمایه گذاری دولت در حوزه نفت و گاز

لوگو فوتر